Prima pagina  |   Noutati  |   Legaturi  |   Parohii Ortodoxe Brasov  |   Contact
Protopopiatul Ortodox Brasov: Protopopiatul Ortodox Brasov este condus de preot Danuț-Gheorghe Benga si cuprinde parohohiile din Brasov si unele din localitatile limitrofe. Protopopiatul Brasov face parte din Mitropolia Ardealului.
Prezentarea protopopiatului Structura administrativa Invatamant teologic Librăria Arhidiecezana
Va aflati aici: Prima pagina > Noutati


Programul Pelerinajului de Florii - Brasov 2013
27.04.2013  

In data de 27 aprilie 2013 (Sâmbăta lui Lazăr), la Brasov va avea loc Pelerinajul de Florii, incepand cu orele 16:30, pe traseul: Piaţa Sfatului, str.G. Bariţiu, Liceul A.Şaguna, Piaţa Unirii. Fiecare parohie va scoate în procesiune Icoana Praznicului Intrării Domnului în Ierusalim.

Procesiunea de Florii

- Proiect program -

Data organizării: 27 aprilie 2013 (Sâmbăta lui Lazăr)


Procesiunea religioasă se va desfăşura incepand cu orele 16:30.

Traseul: P-ţa Sfatului – str. G. Bariţiu – Lic. A. Şaguna – P-ţa Unirii

* Fiecare parohie va scoate în procesiune Icoana Praznicului Intrării Domnului în Ierusalim


Ora 16,00: adunarea la biserica „ ADORMIREA MAICII DOMNULUI”, P-ţa Sfatului, Braşov

Rugăciunea de binecuvântare aramurilor de salcie:

Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce şezi pe heruvimi; Cel ce ai arătat puterea Ta şi ai trimis pe Unul-Născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, ca să mântuiască lumea prin Crucea, prin îngroparea şi prin învierea Sa; Căruia, venind în Ierusalim spre Patima cea de bunăvoie, poporul cel ce şedea întru întuneric şi în umbra morţii, luând semnele biruinţei, ramuri de copaci şi stâlpări de finic, I-a prevestit învierea; însuţi, Stăpâne, păzeşte-ne şi pe noi, care urmând acelora purtăm în mâini ramuri de copaci în această zi de înainteprăznuire. Şi precum pe acele popoare şi pe acei prunci care Ţi-au strigat Ţie: Osana!, apără-ne ca, prin laude şi cântări duhovniceşti, să ne învrednicim de dătătoarea de viaţă înviere cea de a treia zi, în Hristos Iisus, Domnul nos­tru, cu Care împreună eşti binecuvântat cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.


Ora 16:30 plecarea de la biserica „ ADORMIREA MAICII DOMNULUI”, P-ţa Sfatului, Braşov

Ore 16:40 La biserica „ SFÂNTA TREIME”, str. George Bariţiu

Condacul al II-lea al Acatistului Intrării Domnului în Ierusalim:

Văzându-Te Marta şi Maria pe Tine, Iisuse, că ai venit iarăşi în Betania, cu şase zile înainte de Paşti, Ţi-au gătit cină mare; Lazăr fiind unul dintre cei ce şedeau la masă, Marta cu sârguinţă îţi slujea, Dătătorule a toate, Maria însă partea cea bună şi-a ales, fiindu-Ţi recunoscătoare pentru învierea fratelui ei şi, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns preacuratele Tale picioare şi le-a şters cu părul capului ei, cu iubire şi din prea­plinul inimii Ţi-a cântat: Aliluia!

La biserica „CUV. PARASCHEVA”, str. Dr. Gh. Baiulescu

Condacul al II-lea al Acatistului Intrării Domnului în Ierusalim:

Văzându-Te Marta şi Maria pe Tine, Iisuse, că ai venit iarăşi în Betania, cu şase zile înainte de Paşti, Ţi-au gătit cină mare; Lazăr fiind unul dintre cei ce şedeau la masă, Marta cu sârguinţă îţi slujea, Dătătorule a toate, Maria însă partea cea bună şi-a ales, fiindu-Ţi recunoscătoare pentru învierea fratelui ei şi, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns preacuratele Tale picioare şi le-a şters cu părul capului ei, cu iubire şi din preaplinul inimii Ţi-a cântat: Aliluia!

La biserica „SF. NICOLAE”, str. P-ţa Unirii

Condacul al XIII-lea al Acatistului Intrării Domnului în Ierusalim:

O, Iisuse Hristoase, Mielul lui Dumnezeu, Care mai înainte de veci Te-ai gătit spre jertfire, acum vii la Ierusalim, la patima cea de voie. Primeşte această puţină rugăciune a noastră adusă Ţie cu stâlpări şi ramuri, ca în aceste preacin­stite zile să umblăm pe urmele preacuratelor Tale picioare şi în liniştea şi blândeţea duhului să fim cu Tine în toate zilele călătoriei noastre pământeşti. învredniceşte-ne să ne împărtăşim fără de osândă de bucuria Sfintelor Tale Paşti, aici pe pământ, iar după intrarea în Ierusalimul ceresc să ne unim cu Tine în veci şi să cântăm împreună cu toţi sfinţii cântarea îngerească: Aliluia!


Slujba Litiei, în biserica Sf. Nicolae

RUGĂCIUNEA DE SFINŢIRE A ICOANELOR

Doamne Atotţiitorule, Dumnezeul părinţilor noştri, Cel ce, voind să scapi pe poporul Tău, pe Israel, din înşelăciunea slujirii idoleşti şi să-l ai pururea neabătut în cunoaşterea şi slujirea Ta, unul Adevăratul Dumnezeu, cu îngrozire l-ai oprit să nu-şi facă lui chip şi asemănare potrivnică Tie, Adevăratului Dumnezeu, la care să se închine şi să slujească ca lui Dumnezeu; şi iarăşi ai poruncit prin Moise să se pună în cortul Legii Tale celei dintâi asemănări şi chipuri, adică, doi heruvimi de aur pe chivotul mărturiei şi doi la colţurile curăţitorului, iar pe catapeteasmă, mulţime de heruvimi cusuţi, prin care să se slăvească nu numele dumnezeilor celor mincinoşi şi străini, ci numele cel de mare cuviinţă şi preasfânt al Tău, unul Adevăratul Dumnezeu; apoi prin Solomon ai pus în altar doi heruvimi de lemn de chiparos ferecaţi cu aur; şi ai poruncit ca chivotul în care erau tablele cele de piatră, năstrapa de aur şi toiagul lui Aaron, care arătau petrecerea Ta acolo cu oamenii şi pomenirea slăvitelor Tale minuni şi binefaceri să se cinstească cu frică, cu cutremur şi cu închinăciune cuvenită lui Dumnezeu şi să se facă tămâieri şi rugăciuni înaintea lor; iar cinstea aceea ai primit-o cu îndurare ca şi cum ar fi fost adusă Ţie însuţi; iar la plinirea vremii ai trimis pe Unul-Născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, Cel născut din femeie, din pururea Fecioara Măria, Care, luând chip de rob şi asemenea oamenilor făcându-Se, a zugrăvit icoana cea nefăcută de mână a preacuratului Său chip, punând mahrama pe sfânta Sa faţă şi a trimis-o lui Avgar, domnul Edesei, şi prin ea 1-a vindecat de neputinţa lui; şi tuturor care se apropiau de ea cu credinţă şi i se închinau le da, prin minuni, nenumărate vindecări şi multe faceri de bine.

Şi noi, dar, o, bunule Stăpâne, Atotţiitorule, această icoană a preaiubitului Tău Fiu, în aducerea aminte a întrupării, a tuturor minunilor celor slăvite şi a binefacerilor arătate neamului omenesc prin venirea Sa ca om pe pământ, am pus-o cu cinste înaintea slavei Tale, nu îndumnezeind-o, ci ştiind că cinstea icoanei se suie la cel zugrăvit pe ea.

Şi căzând, cu sârguinţă ne rugăm: caută cu îndurare spre noi şi spre icoana aceasta şi, pentru întruparea şi arătarea Unuia-Născut Fiului Tău, în a Cărui pomenire am zugrăvit-o, trimite asupra ei binecuvântarea Ta cea cerească şi harul Preasfântului Duh şi binecuvinteaz-o şi sfinţeşte-o şi dă-i ei putere tămăduitoare şi de toate meşteşugirile diavoleşti izgonitoare. Umple-o de binecuvântarea şi puterea sfântului chip cel nefăcut de mână, pe care cu îndestulare le-a câştigat prin atingerea de preasfânta şi preacurata faţă a iubitului Tău Fiu; ca prin ea să se lucreze puteri şi minuni pentru întărirea dreptei credinţe şi pentru mântuirea credinciosului Tău popor; ca toţi care înaintea ei ne vom închina Ţie, Celui întru toate puternic, şi Unuia-Născut Fiului Tău şi Preasfântului Duh şi cu credinţă Te vom chema şi ne vom ruga, auziţi să fim şi mila iubirii Tale de oameni să aflăm şi har să câştigăm, că Tu eşti sfinţirea noastră şi Ţie slavă înălţăm, împreună şi Unuia-Născut Fiului Tău şi Preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNEA DE BINECUVÂNTARE A PELERINILOR

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce şezi întru cele înalte cu Tatăl şi eşti purtat pe aripi de Heruvimi şi cântat de Serafimi, Care în zilele venirii Tale în trup ai binevoit, pentru a noastră mântuire, a şedea pe mânzul asinei şi ai primit cântarea copiilor, ai venit în Sfânta CetateaIerusalimului mai înainte cu şase zile, la patima cea de voie, ca să mântuieşti lumea prin Cruce, prin îngroparea şi prin învierea Ta!Şi precum atunci oamenii, care şedeau întru întuneric şi în umbra morţii, având ramuri de copac şi stâlpări de finic, Te-au întâmpinat pe Tine, Fiul lui David mărturisindu-Te, aşa şi pe noi, care acum, în această zi, înainte de prăznuire purtăm în mâini stâlpări şi ramuri de copaci, păzeşte-ne şi ne mântuieşte. Şi precum acele popoare şi copiii Ţi-au adus „Osana", învredniceşte-ne şi pe noi să Te slăvim pe Tineîn psalmi şi cântări duhovniceşti cu suflete curate şi neîntinate. Iar în aceste zile ale Sfintelor Tale Pătimiri dă-ne nouă să ne împărtăşim fără de osândă de bucuria Sfintelor Paşti şi să cântăm şi să proslăvim dumnezeirea Ta, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (Din Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim).2 - 7 aprilie 2013: Sfintele moaste ale SF.PANTELIMON şi ale SF . NECTARIE, precum şi CRUCEA cu părticica din LEMNUL SF.CRUCI A DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS 
IPS Laurentiu a liturghisit la Brasov
© 2007-2015 Copyright Protopopiatul Ortodox Brasov Functioneaza cu aplicatia LOGSite - www.log.ro
Reproducerea neautorizata a textelor sau imaginilor de pe acest site este interzisa.
Preluarea textelor publicate se poate face doar cu acordul Protopopiatului Ortodox Brasov.